Kontakt

Osiedlowy Dom Kultury
Spó?dzielni Mieszkaniowej
'Pomoc'

ul. Kochanowskiego 1 A

tel. (81)884 32 96

odkczerwoniak@op.plNasze Grupy

Zespó? Ta?ca Ludowego Ma?y Jur?nik

Szko?a Muzyczna
im. Jana z Lublina


Bardograjka

Taniec Nowoczesny

Aerobic Latino

Street Dance


Taniec Towarzyski

Aerobic


Step Aerobic

Plastyka

J?zyk francuski


Karate Kyokushin

Kobiety z Klas?
?w. dla Pa?


Kapela Tadka

Chór Seniora
Pogodna Jesie?


Klub Seniora
Pogodna Jesie?

Facebook

Kalendarz

P W ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Reklamy

Lato nad zalewem

Lato nad zalewem

25 czerwca 2014 r. oby?a si? impreza "Lato nad zalewem" z udzia?em cz?onków Klubu oraz Chóru Seniora "Pogodna Jesie?". Zorganizowany zosta? z tej okazji grill po??czony ze ?piewem i ta?cami.
To kolejna impreza, której celem i motywem przewodnim jest integracja ludzi starszych. Wspó?organizatorem imprezy by?o Starostwo Powiatowe w Kra?niku.
GALERIA ZDJ??

Festyn z okazji "Dnia Ojca"

Festyn z okazji "Dnia Ojca"

W niedziel? 22 czerwca 2014r. na boisku osiedlowym odby? si? festyn "I Dzie? Ojca" organizowany
przez Stowarzyszenie "Rozwój i Bezpiecze?stwo" oraz Osiedlowy Dom Kultury SM "Pomoc"
w Kra?niku. Mimo niesprzyjaj?cej pogody atmosfera by?a gor?ca, dzieci ta?cem i ?piewem rozgania?y deszcz.
GALERIA ZDJ??

Zako?czenie roku k-o

Zako?czenie roku k-o

18 czerwca na Boisku Osiedlowym SM "Pomoc" odby?o si? uroczyste zako?czenie roku K-O. Uczestnicy zaj?? Osiedlowego Domu Kultury SM "Pomoc" zaprezentowali nabyte umiej?tno?ci.

Imprez? u?wietnili swoim wyst?pem uczniowie ze Szko?y Muzycznej im. Jana z Lublina.
W programie przewidzianych by?o wiele atrakcji towarzysz?cych m.in. malowanie twarzy, nauka ta?ca, rysowanie kred? na asfalcie, puszczanie baniek mydlanych. Impreza trwa?a do pó?nych godzin wieczornych.
GALERIA ZDJ??

Nasze ulubione melodie

15 czerwca 2014r. w naszej placówce odby? si? koncert uczniów ze Szko?y Muzycznej im. Jana z Lublina. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom artystyczny.  Dyrektorem szko?y jest Pan Roman Bis.

Koncert dzieci dla rodziców

Koncert dzieci dla rodziców

W sobot? 14 czerwca odby? si? koncert dla rodziców, podczas którego wyst?pi?y podopieczne pani Eweliny Olszówki. Dzieci ?wietnie zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci. Ka?da solistka po wykonaniu utworu otrzyma?a dyplom i s?odycze.

Bajka pt. "Nie ma tego z?ego, co by na dobre nie wysz?o"

Bajka pt. "Nie ma tego z?ego, co by na dobre nie wysz?o"

13 czerwca odby? si? w Domu Kultury SM "Pomoc" spektakl teatralny w wykonaniu rodziców dzieci
z przedszkola Dawid i Jula w Kra?niku. Rodzice z zaanga?owaniem, pomys?owo?ci? i otwarto?ci? wcielili si?

w kreowanych bohaterów. Wykazali si? te? du?? pomys?owo?ci? w przygotowywaniu swoich strojów.
GALERIA ZDJ??

Festyn rodzinny z okazji Dnia Ojca

Festyn rodzinny z okazji Dnia Ojca

Ju? w najbli?sz? niedziel?, 22 czerwca,od godziny 15:00 na boisku osiedlowym przy SM Pomoc  odb?dzie si? festyn z okazji Dnia Ojca. Z pewno?ci? b?dzie to doskona?a okazja do wspólnej, rodzinnej zabawy, do której zaprasza Stowarzyszenie Rozwój i Bezpiecze?stwo i Spó?dzielnia Mieszkaniowa "Pomoc"

Przedstawienie teatralne w ODK

Niepubliczne Przedszkole Dawid i Jula zaprasza na przedstawienie teatralne pod tytu?em "Nie ma tego z?ego co by na dobre nie wysz?o"

Dnia 13.06.2014r.    Godzina 17:30      Osiedlowy Dom Kultury SM"Pomoc" ul. Kochanowskiego 1A

Uroczyste zako?czenie roku k-o

Uroczyste zako?czenie roku k-o

Dnia 18.06 (?roda) zapraszamy wszystkich na uroczyste podsumowanie roku k-o w ODK SM"Pomoc"

Godzina 16:00       Boisko osiedlowe

Warsztaty taneczne w ODk

Warsztaty taneczne w ODk

 

W ramach imprezy pod nazw? „Spotkanie z folklorem” zorganizowane zosta?y warsztaty taneczne, w których uczestniczyli cz?onkowie zespo?u Ma?y Jur?nik.

Wspó?organizatorem warsztatów by?o Starostwo Powiatowe w Kra?niku

Galeria zdj??

Podsumowanie konkursu"Zdrowa i pi?kna Mama"

Podsumowanie konkursu"Zdrowa i pi?kna Mama"

 

Ju? po raz pi?ty 26 maja br. w Zespole Szkó? Nr 1 w Kra?niku odby?o si? podsumowanie konkursu powiatowego ,,Zdrowa i pi?kna Mama” w ramach obchodów Dnia Matki. Organizatorami konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kra?niku, Wojewódzki O?rodek Koordynuj?cy Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK Nr 1 w Lublinie, Osiedlowy Dom Kultury Spó?dzielni Mieszkaniowej ,,Pomoc” w Kra?niku oraz Zespó? Szkól Nr 1 w Kra?niku. Konkurs mia? na celu rozwój edukacji zdrowotnej na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz upowszechnianie korzystania z bada? profilaktycznych.

Galeria zdj??

Dzie? Matki i Ojca w ODK

Dzie? Matki i Ojca w ODK

Dnia 27 kwietnia w Osiedlowym Domu Kultury SM „Pomoc” w Kra?niku odby?a si? uroczysto??
z okazji Dnia Matki i Ojca. Uczetniczy?y w niej dzieci z Przedszkola nr 5 w Kra?niku, które zaprezentowa?y wiersze, piosenki i ta?ce dla swoich najbli?szych. Na zako?czenie dzieci wr?czy?y rodzicom laurki i drobne upominki.

By?a to impreza wielopokoleniowa. W uroczysto?? w??czy? si? Klub i Chór Seniora „Pogodna Jesie?”, który te? da? krótki wyst?p wokalny dla ma?ych artystów.

Galeria zdj??

Taneczne Warsztaty Folklorystyczne

Taneczne Warsztaty Folklorystyczne

Dnia 31.05.2014r. od godziny 9:00 zapraszamy na taneczne warsztaty folklorystyczne organizowane w ramach programu "Spotkania z folklorem" Wszystkich zainteresowanych gor?co zapraszamy. Szczegó?owy program warsztatów umieszczony jest na tablicy og?osze? w ODK.

"PARADA TANECZNA"

"PARADA TANECZNA"

W dniu 21 maja 2014 r. w Osiedlowym Domu Kultury SM "Pomoc" w Kra?niku odby?a si? "Parada Taneczna" m?odych tancerzy. Wzi??y w niej udzia? najm?odsze grupy taneczne instruktorki Agnieszki Baran, podopieczni Macieja Cie?lika i Manueli Pastuszki, natomiast go?cinnie zata?czy?y dzieci z Przedszkola nr 5 w Kra?niku. Wokalne umiej?tno?ci zaprezentowa?y utalentowane wychowanki Pani Eweliny Olszówki, a ca?? imprez? poprowadzi?a Pani Marzena Cie?lik, wieloletnia instruktorka ta?ca w Osiedlowym Domu Kultury SM "Pomoc". Go?ciem specjalnym by? Wicestarosta Kra?nicki Jaros?aw Czerw.

GALERIA ZDJ??

Spotkanie z prof. Miros?awem Piotrowskim

Spotkanie z prof. Miros?awem Piotrowskim

Jak funkcjonuje Unia Europejska? Jak? pozycj? w strukturach unijnych zajmuje Polska? Jakie znaczenie dla naszego kraju ma polityka energetyczno-klimatyczna? Te tematy zdominowa?y spotkanie informacyjne europos?a Miros?awa Piotrowskiego
w Kra?niku.

Galeria zdj??

Wygenerowano w sekund: 0.02